Our Distinguished speakers

Padma Shri Prof. (Dr.) C P Thakur

Prof. (Dr.) N Kshirsagar

(Dr.) Ved Prakash Mishra

Prof. (Dr.) Vijay Thawani

Dr. Narendra Gupta

Ms. Leena Menghaney

Prof (Dr.) R Raveendran

Prof (Dr.) Sandeep Kaushal

Prof. (Dr.) S K Shahi

Dr. Ashutosh Biswas

Prof (Dr.) H S Rehan

Dr. Vishal Diwan

(Dr.) Sudhir Kumar

(Dr.) Smita Pattanaik

(Dr.) Ziaur Rahman

Dr. Surbhi Gupta

Asheesh Gupta

Dr. Avinash Pandey

(Dr.) Y.K Gupta

N.K Arora

Dr. Vishal R Tandon

(Dr.) Subhadeep Sinha

(Dr.) Bikas Medhi

Dr. Shantanu K Tripathi

Dr. C.D Tripathi

Dr. Avijit Hazra

Dr. Rakesh Kumar Dixit

(Dr.) Gopal Prasad Sinha

(Dr.) Chiranjib Bagchi

Prof. Suparna Chatterjee

Dr. K.K Sharma

Dr. Ashok Dubey

(Dr.) S Mukhopadhyay

Nitin Gaikwad

Dr. V. Motghare

Dr. S.M Nasir

Dr. J.Pal

Dr. V. Badrinath Konkimali

Dr. Manjushra Dikshit

Dr. Roli Mathur

Dr. Samir Malhotra

Dr. Alap Gandhi

Dr. Pritpal Singh Matreja

Prof. R. M. Pandey

Prof. (Dr.) Kameshwar Prasad